image1 image1 image1

Home

About us

เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยเพิ่งเกิดขึ้นอย่างจริงจังได้ไม่นาน บริษัทที่ครอบครองตลาดส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศ และนำความรู้วิทยาการด้านการรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานเข้ามาใช้ บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด ได้แยกตัวจากบริษัทรักษาความปลอดภัยต่างประเทศแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2531 ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างกิจการของคนไทยในธุรกิจด้านนี้ อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจตามลักษณะนิสัยของคนไทย และยังคงคุณภาพการบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล ซึ่งบริษัท มารีน ฯ ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในธุรกิจการให้บริการอื่นๆ คือ "ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจ”

 

Read more: About us

free joomla templatesjoomla templates
  บริษัท มารีน